palestinian music, palestinian song and palestinian singer

Mais Shalash

Mais Shalash

Tamim Al-Barghouti

Tamim Al-Barghouti

Sara El Badawiya

Sara El Badawiya

Shafiq Kabha

Shafiq Kabha

Assala Youssef

Assala Youssef

Wissam Habib

Wissam Habib

Alaa El Jallad

Alaa El Jallad

Rim Banna

Rim Banna

Mohamed Abou El Kayed

Mohamed Abou El Kayed

Rami Okasha

Rami Okasha

Le Trio Joubran

Le Trio Joubran

Khaled Faraj

Khaled Faraj

Naser Alfares

Naser Alfares

Al Quds Band

Al Quds Band

El-Funoun Palestinian Popular Dance Trou

El-Funoun Palestinian Popular Dance Trou

Amal Murkus

Amal Murkus

Abeer Sansour

Abeer Sansour

Ammar Hassan

Ammar Hassan

Waseem Hassan

Waseem Hassan

Haitham El Shoumali

Haitham El Shoumali

Kamilya Jubran

Kamilya Jubran

Zuhair Francis

Zuhair Francis

Maher Halabi

Maher Halabi

Mervat Ashkar

Mervat Ashkar

Cedar Zaitoun

Cedar Zaitoun

Diana Dakwar

Diana Dakwar

Ashraf Abu Lel

Ashraf Abu Lel

Ibrahim Sbehat

Ibrahim Sbehat

Issam Kadri

Issam Kadri

Abd El Shafi Dahnoun

Abd El Shafi Dahnoun

Ayman Kabaha

Ayman Kabaha

Jawad Al Fares

Jawad Al Fares

DAM Da Arabian Mc's

DAM Da Arabian Mc's

Abdul Fattah Owainat

Abdul Fattah Owainat

Sameer Makhoul

Sameer Makhoul

Alaa Reda

Alaa Reda

Reem Kelani

Reem Kelani

Simon Shaheen

Simon Shaheen

Amer Walid

Amer Walid

Marwan Abado

Marwan Abado

Murad Sweiti

Murad Sweiti

Ayman Aamer

Ayman Aamer

Moufid Hantouli

Moufid Hantouli